Hjem

Lad din drøm

- gå i opfyldelseVolontør i Cameroun

Bliv

provsti - volontør

Vesthimmerland

Få en oplevelse for livet

Flyt dine grænser


- Ikke kun at opleve, 

men at leve i et andet

og anderledes land

'Jeg har fået venner med helt andre normer og forudsætninger end mig og fået lov at hjælpe og se, hvordan en lille gerning kan gengælde stor taknmelighed.

Mit råd: GØR DET!

Det har været udfordrende, men jeg vil ikke være én oplevelse foruden'

Marie Riisgaard-Jensen, Volontør 2016

 

 Vedtægt

for komiteen for Kirken i Verden i Vesthimmerland provsti

 

Menighedsråd/sogne i Vesthimmerland provsti, Viborg Stift indgår samarbejdsaftale efter reglerne i denne vedtægt vedr. Kirken i Verden-komiteens arbejde vedr. folkekirkens mission og mellemkirkelige arbejde i de tilsluttede sogne.

 

1. Formål.

Folkekirkens Mission og mellemkirkeligt arbejde har til formål

 • at fremme og styrke folkekirkens forståelse for og engagement i mission, diakoni, mellemkirkeligt arbejde og religionsmøde lokalt og globalt
 • at hjælpe og inspirere provstiets menigheder til at mission, diakoni og mellemkirkeligt arbejde bliver en naturlig del af kirkens liv og virke
 • at lede og koordinere fælles tiltag og samarbejde

 

2. Samarbejdets form.

Samarbejdet er et løst samarbejde som ethvert menighedsråd og folkekirkemedlem i Vesthimmerland provsti kan tilslutte sig

 

3. Samarbejdets ikrafttræden

Nærværende vedtægt træder i kraft d. 28. oktober 2021

 

4. Deltagere i samarbejdet

Samtlige menighedsråd og sogne i Vesthimmerland provsti inviteres med i samarbejdet. Der udfærdiges en liste over de menighedsråd/sogne, som tilslutter sig arbejdet.

 

5. Økonomiske forhold

Samarbejdet har som udgangspunkt ikke økonomiske konsekvenser for de lokale kirkekasser. Omkostninger søges dækket via frivillige bidrag/lokale menighedsråd/provstiudvalg.

 

6. Organisering

Arbejdet organiseres gennem repræsentantskab (årsmøde) og provstikomite.

 

7. Repræsentantskabets sammensætning

Repræsentantskabet består af 1 - 2 repræsentanter fra hvert menighedsråd i Vesthimmerland provsti. Hvor intet andet er bestemt, udpeges repræsentanterne af det lokale menighedsråd, enten af eller uden for menighedsrådets midte.

 

8. Repræsentantskabets kompetencer.

Der afholdes repræsentantskabsmøde 1 gang årligt i 2. kvartal.

Dagsorden udsendes 1 måned før mødets afholdelse

Ved repræsentantskabsmødet skal der træffes beslutning om flg. punkter:

 • Beretning og visioner
 • Budget og regnskab
 • valg af provstikomite, som består af 7 medlemmer, samt provsten, som er født medlem. 4 medlemmer er på valg i ulige år og 3 medlemmer er på valg i lige år.
 • valg af 2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen
 • Indkomne forslag (Indsendes senest 14 dage før mødet)

 

Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal af de tilstedeværende ved årsmødet.

 

9. Provstikomiteens opgaver.

Provstikomiteens opgaver er

 • at administrere provstiets volontørprojekt.
 • at fremme forståelsen for fælles folkekirkelige opgaver indenfor mission, diakoni og mellemkirkeligt arbejde. Det gøres ved oplysning om og støtte til det arbejde som er i gang lokalt og globalt.
 • at støtte og inspirere sogne og menigheder til at tage aktiv del i mission, diakoni og mellemkirkeligt arbejde. Herunder også religionsmødet i Danmark.
 • at knytte en tættere forbindelse mellem menighedsråd, stift og de folkekirkelige organisationer, hvis primære formål handler om mission og diakoni.

 

10. Provstikomiteen.

Provstikomiteen består af 7 medlemmer, samt provsten som er født medlem.

Komiteen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Provstikomiteen fører en særskilt kasse, der administreres af provstiets sekretær på komiteens vegne

Provstikomiteen mødes 3-4 gange om året

Provstikomiteen kan beslutte at supplere sig selv med andre repræsentanter, f. eks. fra missionsselskabernes lokale arbejde, præster og andre ressourcepersoner i Vesthimmerland provsti.

 

 

 

11. Opløsning

Samarbejdet kan ophæves, hvis de deltagende menighedsråd/sogne på 2 på hinanden følgende (1 måned mellem) repræsentantskabsmøder vedtager at opløse samarbejdet.

Der træffes beslutning ved simpelt flertal af de tilstedeværende.

Ved samarbejdets ophør overgår komiteens kassebeholdning (overskud) til provstiudvalgets kasse.

 

Vesthimmerland Provsti

Den 28. oktober 2021